Общи условия

1. Въведение: Този документ урежда общите условия между, потребителите на уеб базирания софтуерен продукт “Grupaj.bg/Grupaj-bg.com” намиращ се на адрес https://Grupaj.bg/Grupaj-bg.com, чрез неговия собственик „ДОНИ ООД


2. Дефиниции: За краткост, вместо уеб базирания софтуерен продукт “Grupaj.bg/Grupaj-bg.com”, в тези Общи условия се използва „уеб сайта“ или „платформата“ . За краткост собственика на уеб базирания софтуерен продукт „ДОНИ ООД може да се нарича ДОНИ.


3. Използване на платформата: чрез посещаването, регистрацията и използването на платформата, потребителят приема, че се е запознал с текущите Общи условия и чрез това си действие, е съгласен да спазва Общите условия. Чрез посещаването, регистрацията и използването на уебсайта се сключва правно споразумение между ДОНИ и потребителят, което задължава двете страни да спазват условията в настоящите Общи условия. В рамките на основния абонамент ДОНИ ООД осигурява на абоната пълен и неограничен по време достъп до съдържанието и услугите на порталния сайт https://Grupaj.bg/Grupaj-bg.com. ДОНИ си запазва правото за налагане на частични или пълни ограничения на функционалността на системата през първоначалния период след регистрацията на фирмата или при установени нарушения по тези Общи Условия, както и при недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната. ДОНИ има право да откаже регистрация за достъп и/или активиране на нов потребител до Системата по своя преценка, без да е необходимо да мотивира отказа си.ДОНИ не носи отговорност за евентуални вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от неодобрена заявка за регистрация за достъп до Системата и/или активиране на услугата. ДОНИ ООД предоставя на нови потребители и абонати гратисен период до 01.07.2023, след което достъпът до порталния сайт се прекратява, ако не е постъпило плащане на абонаментната такса по банковата сметка, посочена в Първоначалната регистрация по време на гратисния период не ангажира новия потребител с последващ задължителен абонамент.
Потребител ползвал веднъж гратисен период се счита, че е запознат със Системата и не получава отново гратисен период при регистриране с нова фирма.


4. Лични данни: неделима част от това споразумение са условията за събиране и боравене с лични данни от страна на уебсайта, със съдържанието на които може да се запознаете тук.


5. Електронни съобщения: Потребителят се съгласява да получава информационни, рекламни или други съобщения от ДОНИ, негови партньори или упълномощени трети лица.


6. Условия за техническо осигуряване: За да бъдат използвани услугите на платформата, е необходимо потребителят да използва персонален компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет. Необходимо е потребителят да има непрекъсната мрежова свързаност за използване на услугата “Моите товарителници” в реално време.


7. Допускане до регистрация в Платформата: допустими за регистрация в уеб сайта са изключително юридически лица, фигуриращи в търговския регистър на Република България, не са в процедура по несъстоятелност, не са в ликвидация и нямат запор върху дружествени дялове и/или дружествен капитал. За лица, които са със седалище извън територията на Република България, се прилагат документи за регистрации и лицензи от съответния държавен орган отговарящ за издаването на същите в страната на регистрация на чуждестранното юридическо лице. При нужда ДОНИ има право да изиска апостил на предоставената документация от други държави. ДОНИ има право да изисква копията на чуждоезичните документи, предоставени от потребители на платформата, да бъдат легализирани и преведени от заклет преводач на Български Език. При новорегистрирани дружества с оскъдна публична информация за дейността и историята на същите, ДОНИ си запазва правото да изиска допълнителни документи, удостоверяващи пазарното състояние на фирмата.(напр. Писмо с препоръка от други членове на платформата или широко известни фирми от бранша, копия от лицензи, застрахователни полици, както и всякаква законово позволена допълнителна информация, неописана в текущите общи условия)


8. Отказ от допускане до регистрация: ДОНИ си запазва правото на отказ на регистрация на потребител, без да е необходимо да мотивира отказа си.


9. Съдържание и услуги: Платформата предоставя пълен достъп до съдържанието и услугите на уебсайта за всички свои потребители, които имат регистрация и са с одобрен профил.


10. Ограничаване на услугата: ДОНИ си запазва правото да ограничи или премахне потребителски профил по всяко време, ако счита, че текущите Общи условия са нарушени от страна на потребителя. ДОНИ си запазва правото да ограничи или премахне потребителски профил по всяко време, ако счита, че потребител проявява злонамерено поведение, дори и същото да не е изрично описано в текущите Общи условия. ДОНИ има право да преустанови незабавно – без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на абонат и/или да откаже достъп на всеки потребител на порталния сайт, при установяване на промяна на собствениците във фирмата, при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, в случаите в които е установена свързаност на лица по смисъла на ТЗ с фирми с прекратен достъп, за злоупотреби и/или потребителя не отговаря на посочените в профила телефони, нарушаване на авторски права от страна на абоната или потребителя, както и при констатиране на други недобросъвестни и/или злонамерени действия. При установена злоупотреба с потребителско име и парола, достъпът на цялата фирма се блокира автоматично. Паролите биват сменени административно. Злоупотребата може да се изразява в умишлено предоставяне на параметри за достъп (потребителско име и парола) на трето лице, което не е абонат или е абонат с изтекъл абонамент; умишлено открадване на параметри за достъп чрез технически или софтуерни средства. Във всички случаи, достъпът бива блокиран до изясняване на причината.

 

11 . Условия на плащане: Услугите се заплащат от абоната по банковата сметка на ДОНИ ООД съгласно текущо валидните цени в деня на плащането.Сумата за всеки месечен абонамент се заплаща авансово за текущия период.Сумата на месечните абонаменти в случаите, когато периодът на абонамента не съвпада с календарния месец, както и в случаите, когато абонаментът е по-дълъг от един месец се заплащат авансово. При неплащане на дължимите такси в посочените срокове, достъпът до Системата се прекратява автоматично след изтичането на съответните срокове. Всяко последвало плащане може да бъде прихванато за предишен неуреден период.ДОНИ ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.

 

12. Дефинирано злонамерено поведение: За злонамерено поведение се счита: опити за преодоляване на системите за сигурност в уеб сайта; опити за скриптирано извличане на данни от базата данни; злоупотреба с авторски права; промяна на данни на юридическо лице без предупреждение; злоупотреба с потребителско име и парола на трети лица; предоставяне достъп до потребителско име и парола на лице което не е потребител на платформата; злоупотреба с чужди лични данни; опити за претоварване на сървърите на платформата, достъп до системата от VPN, Tor или други услуги целящи промяна на реалния IP адрес на потребителя, както и всяко друго поведение, целящо да попречи на нормалната работа на уебсайта или да навреди на доброто име на платформата или нейните потребители.


13. Отговорност за сделки: ДОНИ не носи отговорност за качеството и коректността на сделките между трети лица (потребители) извършени чрез предоставените услуги на платформата. Платформата не носи отговорност за щети и/или пропуснати ползи породени от използването на уебсайта. ДОНИ не носи отговорност за произтеклите договорни взаимоотношения между потребителите на платформата.


14. Промени и обновявания: ДОНИ има право да променя, надгражда или изменя функционалностите на платформата по всяко време, като за новостите ,потребителите ще бъдат надлежно уведомени в секцията на уебсайта тук.


15. Точност на публикуваната информация: ДОНИ не носи отговорност за верността на публикуваната информация в платформата, както от потребителите, така и от трети лица.


16. Авторски права: ДОНИ притежава пълните авторски права върху софтуера. Всяко неразрешено копиране на част от съдържанието, графичното оформление и/или база данни и/или каквито и да било други елементи от трети лица е престъпление по смисъла на закона на РБ.


17. Спорове и юрисдикция: при възникване на спорове между ДОНИ и негови, потребители се прилага правило за уреждане чрез договаряне и преговори. Ако не е възможно да се достигне до договорка между страните, всички правни казуси, следва да бъдат разрешени в компетентния съд на Република България.