Правна информация

Пояснение


Офертата на ДОНИ ООД е насочена изключително към малките и средни предприятия.


(1) Ограничение на отговорността


– Съдържание на този уебсайт


Съдържанието на този уебсайт е създадено с най-голямо внимание . ДОНИ ООД (наричано по-долу ДОНИ) не носи отговорност, че информацията, предоставена на този уебсайт е пълна, точна и актуална във всеки един случай. Използването на онлайн съдържание е на ваш собствен риск. Мнението на съответния автор и не винаги отразява вижданията на Grupaj. При никакви обстоятелства информацията на този уебсайт не представлява уверение или гаранция, пряко или косвено, по отношение на услугите или продуктите на ДОНИ.


– Наличност на уебсайта


Дони изключи възможността да има периоди, през които услугата да бъде недостъпна. ДОНИ си запазва правото да променя или прекратява предложението по всяко време.


– Външни линкове

 

Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни.
Отговорност за тези уебсайтове носят техните оператори. ДОНИ е проверил при първоначалното свързване на външните линкове за съществуването на законови нарушения. Към онзи момент не е имало законови нарушения. ДОНИ няма никакво влияние върху настоящия и бъдещ дизайн и съдържание на свързаните страници. Включването на външни връзки не означава, че ДОНИ стои зад съдържанието или е свързан с притежателя. Непрекъснато наблюдение на тези външни връзки без конкретни сигнали за наличие на законови нарушения не е оправдано. При узнаване за наличието на законови нарушения такива външни връзки ще бъдат изтрити незабавно.


– Реклами


За съдържанието на всяка реклама е отговорен нейният автор, също както и за всеки рекламиран уебсайт. Показването на рекламата не представлява одобрение от страна на ДОНИ.


– Без договорно отношение


С използването на уебсайта на ДОНИ с изключение на задължителното приемане на тези условия за ползване не се сключва договорно отношение между потребителя и ДОНИ. Поради това са изключени договорни или квазидоговорни искове срещу ДОНИ.


(2) Авторски права


Публикуваните на този уебсайт работи и съдържание са защитени от авторско право. Всяка употреба, която не е разрешена от българското законодателство за авторско право, изисква предварителното писмено съгласие на съответния автор или притежател на авторското право. Това важи по-специално за копиране, обработване, превеждане, записване, преработване, респ. възпроизвеждане на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Съдържанието и мнението на третите лица е обозначено като такова. Непозволеното копиране или препредаване на отделно съдържание или пълни страници за рекламни или комерсиални цели е забранено и е наказуемо.


Ликнове към уебсайта на ДОНИ са добре дошли и бе изискват съгласието на оператора на уебсайта. Показването на този уебсайт в чужди уебсайтове е разрешено само със съгласието на ДОНИ.


(3) Приложимо право


В сила е изключително законодателството на Република България.


(4) Специални условия за ползване


В случай че има специални условия за единично ползване на този уебсайт, които се различават от гореспоменатите точки от (1) до (3), това ще бъде изрично указано на съответното място. Ако това е така, във всеки отделен случай ще важат специалните условия за ползване.